RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(dla kontrahentów oraz pracowników lub współpracowników kontrahentów)

 

W związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Sławomir Lenik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sławomir Lenik PHU Elektra” przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów oraz pracowników lub współpracowników[1]swoich kontrahentów.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sławomir Lenik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sławomir Lenik PHU Elektra” (dalej: „Administrator”), miejscem prowadzenia działalności są Tychy (43-100), ul. Elizy Orzeszkowej 15D.
 3. Z Administratorem można się kontaktować osobiście lub listownie, na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail elektra@transformatory.com , telefoniczne pod numerem 32 217 8745.
 4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu:
  • Realizacji praw i obowiązków Administratora związanych z wykonywaniem umowy, którą Administrator jest stroną (dotyczy to praw oraz obowiązków wynikających z samej umowy, jak i przepisów powszechnie obowiązujących, które znajdą zastosowanie w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy);
  • Ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów, których Administrator jest stroną lub przy, których świadczył usługi jako podwykonawca, dostawca lub podmiot świadczący podobne usługi.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • Niezbędność przetwarzania danych osobowych dla zawarcia oraz wykonania umowy, której Administrator jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  • Niezbędność danych dla wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO),
  • Interes prawny Administratora w przetwarzaniu danych, który może polegać na dochodzeniu, ustaleniu lub obrony Administratora przed roszczeniami lub weryfikacji sytuacji finansowej oraz prawnej kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
 6. W przypadku danych pracowników lub współpracowników kontrahentów, podstawą przetwarzania danych jest interes prawny Administratora w przetwarzaniu tych danych – jako niezbędnych do wykonania umowy, której Administrator jest stroną, a na późniejszym etapie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w takim przypadku dane identyfikacje (w szczególności: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe) oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej). Dane te Administrator otrzymuje od swojego kontrahenta.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora – w szczególności inni kontrahenci, dostawcy i podwykonawcy Administratora, a także biura rachunkowe, kadrowe lub kancelarie prawne działające na zlecenie Administratora.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, której Administrator jest stroną, a po jej – ustaniu do upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub związanych (w tym roszczeń o charakterze prywatnoprawnym lub cywilnoprawnym) oraz czynów niedozwolonych z niej wynikających lub z nią związanych.

Administrator informuje każdą osobę, której dane są przetwarzane, że:

 • Ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub domagać się ich przeniesienia.
 • W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgoda ta może zostać cofnięta w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem tej zgody, ani też nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na innej podstawie prawnej.
 • Na przetwarzanie danych osobowych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa).

Administrator zaznacza, że zakresem przetwarzania objęte są jedynie dane niezbędne do wykonania oraz zawarcia umowy, której Administrator jest stroną. Podanie niektórych danych jest wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (niezbędne do prowadzenia dokumentacji księgowej, wystawienia lub przyjęcia faktury VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

[1]W ramach „współpracowników” należy traktować wszystkie osoby, które współpracują z kontrahentem Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych, niezależnie od ich nazwy lub faktycznego charakteru prawnego. Chodzi tu w szczególności o: podwykonawców, dostawców, agentów, przedstawicieli, zleceniobiorców, wykonawców w ramach umów o dzieło lub o roboty budowlane – o ile ich dane osobowe są przekazywane Administratorowi.